Copyright

30. června 2010 v 21:29 | Hockeytown Blog | Blog

© Martin Užák: Hockeytown Blog, 2010-2017.

Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho
rozširovanie tlačou a inými médiami je možné
iba s písomným súhlasom autora.

Články

Texty, ktoré možno na tomto blogu nájsť, podliehajú autorskému zákonu, rozoznávajúcemu v rámci ich ďalšieho rozširovania niekoľko výnimiek. Základnou výnimkou v rámci ďalšieho rozširovania je ich využitie vo vzdelávacích procesoch. Ostatné výnimky sú úmerné druhu využitia, ktoré bolo užívané v textoch blogu (ide najmä o citácie a parafrázy informácií od iných autorov). Súčasti textov, ktoré sú externé (pochádzajúce z elektronických databáz alebo knižných a elektronických diel iných autorov), sú citované, a to prostredníctvom odkazu na pôvodný zdroj, alebo uvedením mena a diela autora. V iných prípadoch sú texty v únosnej miere parafrázované.

Texty alebo zdroje, ktoré sú v niektorých článkoch blogu citované alebo parafrázované, sú zosumarizované na konci všetkých takýchto článkov pod čiarou. V tomto zápise figuruje názov zdroja, meno jeho autora, dátum vydania a iné podrobnosti o vydaní. Zápis citovaného zdroja (napr. jeho názov) môže byť na blogu skrátený. K podkladom citovaným pod čiarou nie sú zaraďované základné informácie zo štatistických databáz, ponúkajúcich osobné údaje o hokejistoch, ich štatistiky, dátumy alebo výsledky. Takýmito databázami sú štatistická databáza NHL.com, Game Log NHL.com, databáza HockeyDB.com, databáza HockeyReference.com. Informácie, ktoré sú citované alebo parafrázované, tvoria iba zanedbateľný zlomok zverejňovaných článkov. Citované sú iba vybrané výroky iných osôb, citlivé alebo menej známe údaje alebo tvrdenia, prípadne konkrétne čísla a fakty, u ktorých sa týmto preukazuje, že ich pôvodcom je iná osoba.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona, prípadne duševného vlastníctva inej osoby, predstavuje nepodložené rozširovanie akýchkoľvek textových súčastí blogu, a to v hocakej forme. U informácií, ktoré sú na blogu citované alebo parafrázované, je nutné preukazovať duševné vlastníctvo pôvodného autora.

Fotografie

Fotografie, snímky, kresby a podobizne, ktoré možno na blogu nájsť, podliehajú autorskému zákonu obdobnou formou. Rozširovať možno iba tie fotografie, ktoré cituje i samotný blog (pokiaľ sú jeho súčasťou). Ide o snímky, u ktorých možno natrafiť na priamy odkaz na pôvodný zdroj alebo meno ich autora či vlastníka. Prípadný výskyt citovaných snímok na blogu nie je podporovaním ich ďalšieho rozširovania, ale posúvaním informácie o druhu zdieľania, ktoré je vzhľadom na podmienky užívania servera Blog.cz únosné. Fotografie, ktoré nie sú citované za pomoci odkazu na pôvodný zdroj alebo uvedenia mena ich autora alebo vlastníka, sú vlastníctvom autora blogu, sú šíriteľné voľne, prípadne sú uverejnené so súhlasom osôb, ktoré zobrazujú, alebo osôb, ktoré sú ich vlastníkmi.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona, prípadne duševného vlastníctva inej osoby, predstavuje nepodložené rozširovanie autorizovaných fotografií, ktoré sú samotnou súčasťou blogu, a to v hocakej forme. V rámci užívania fotografií, ktoré blog cituje prostredníctvom odkazu na pôvodného autora (vlastníka), je potrebné rešpektovať a preukazovať duševné vlastníctvo pôvodného autora (vlastníka).


Hockeytown Blog - Flag Counter
 


Aktuální články

Reklama